Рекомендації для здобувачів вищої освіти у Польщі з написання і захисту дипломної або магістерської роботи

Приклад вимог ВНЗ Польщі до дипломних та магістерських робіт

Загальні умови підготовки дипломних робіт

1. Основними документами, що регламентують правила та порядок проведення дипломного іспиту, є:
1) правила навчання;
2) навчальні плани і програми;
3) діюча система забезпечення якості освіти в університеті;
4) система перевірки результатів навчання;
5) накази декана, зокрема:
а) наказ декана про порядок дипломного процесу;
б) розпорядження декана про призначення комісії із захисту дипломних робіт і датою захисту.
2. Дипломна робота є обов'язковою, її обсяг відповідає галузі дослідження і спеціалізації. Дипломна робота розуміється як дипломна робота бакалавра, інженера або магістра.
3. Дипломна робота є самостійним розвитком конкретного питання, вона демонструє загальні знання і навички студента у певній галузі навчання, відповідає рівню і профілю освіти, а також показує здатність її автора самостійно аналізувати і робити висновки.
4. Дипломною роботою може бути, зокрема, письмова робота, опублікована стаття, проектна робота, включаючи проектування і виконання комп'ютерної програми або системи, а також проектні та технологічні роботи.
5. Незалежно від форми дипломної роботи, основне дослідження дипломної роботи проводиться у паперовій формі відповідно до вимог. Студент також додає до дипломної роботи резюме та електронну версію, що ідентична друкованій версії та інші необхідні документи.
6. Дипломна робота, зокрема бакалаврська та інженерна робота у вигляді аналітичного і діагностичного проекту, технологічної роботи можуть бути підготовлені більш ніж одним студентом, якщо є можливість розрізняти частини, підготовлені окремими студентами, і на цій основі визначати робоче навантаження і його предметне значення.

Керівник дипломної роботи

1. Для керівництва дипломними роботами призначається науковий керівник з вченим званням або ступенем. Список академічних викладачів, уповноважених супроводжувати дипломні роботи за певною спеціальністю, затверджується деканом.
2. Студент звітує перед викладачем, що уповноважений деканом, щоб отримати його згоду на супровід дипломної роботи у якості наукового керівника. Після отримання цього схвалення студент працює відповідно до завдань і побажань промоутера.
3. Дозволяється призначати академічного куратора зі ступенем магістра в якості наукового керівника, за умови, що йому / їй призначений наставник з науковим ступенем не менше доктора. Основою для позитивного рішення декана є значні академічні досягнення або документально підтверджений професійний досвід магістра у галузі спеціалізації освіти.
4. Прийнято вважати, що промоутер може керувати виконанням до 10 дипломних робіт у певній галузі або спеціалізації. Для супроводу більшої кількості робіт, але не більше 15, потрібна згода декана.
5. За рішенням декана кількість робіт, що супроводжуються даним керівником, може бути обмежена.
6. На прохання студента декан може змінити промоутера або призначити на посаду промоутера поза списком, але не пізніше, ніж за 3 місяці до запланованої дати захисту. В цьому випадку призначений викладач повинен відповідати вимогам, встановленим для керівника.
7. Студент зобов'язаний погодити предмет дипломної роботи і заповнити картку дипломної роботи з викладачем, який, підписавши картку, зобов'язується бути науковим керівником. Розробка карти є одним з умов проходження курсу.

Теми дипломних робіт

1. Обов'язковою формою подання теми дипломної роботи є дипломна картка.
2. Промоутер за погодженням із студентом визначає тему дипломної роботи за обраною ним спеціальністю, не пізніше, ніж до завершення:
1) п'ятого семестру навчання - у разі навчання у бакалавраті першого циклу,
2) шостого семестру навчання - у разі інженерних досліджень першого циклу або
3) другого семестру навчання - у разі трисеместрових занять другого циклу і третього - для чотирихсеместрових занять.
3. При визначенні теми дипломної роботи необхідно враховувати наступне:
1) галузь дослідження і спеціалізацію освіти,
2) інтереси студента,
3) реальні можливості виконання роботи студентом.
4. Після визначення теми і розробки Карти дипломної роботи, після завершення курсу (умовою для проходження курсу є пред'явлення Карти дипломної роботи), студент зобов'язаний представити Карту в деканат, але не пізніше, ніж до початку останнього семестру навчання.
5. Теми дипломних робіт, узгоджені з науковим керівником, затверджуються деканом.
6. Список затверджених тем надається тим, хто керує виконанням робіт. Організатори зобов'язані проінформувати студентів і в разі заперечень декана проконтролювати коригування тематики дипломної роботи у необхідній мірі.
7. Тема дипломної роботи в останньому семестрі може бути змінена тільки в обґрунтованих випадках за згодою декана. Студент, що подає заявку на зміну теми, подає письмову заяву декану разом з обгрунтуванням і письмовою думкою особи, що курує дипломну роботу цього студента.

Основні вимоги до диплому

Дипломна робота - перший цикл навчання (класичний диплом бакалавра та інженерний диплом)
1. Розробка дипломної роботи бакалаврату спрямована на те, щоб студент продемонстрував:
1) вміння використовувати знання, отримані в процесі навчання;
2) незалежність у вирішенні простих проблем і обґрунтуванні своїх рішень, поглядів або рішень щодо цього, вміння робити висновки;
3) глибоке знання спеціалізацій, які охоплюються навчальною програмою;
4) вміння вибирати наукову літературу та вихідні матеріали і використовувати їх;
5) оволодіння спеціальними знаннями, отриманими в процесі навчання;
6) уміння логічно формулювати думки і точно їх записувати у вигляді тексту.
2. Рекомендований розмір основної частини дипломної роботи складає від 40 до 50 сторінок тексту формату А4. Однак це залежить від предмета і проблем, що містяться в ньому, а також від домовленостей між науковим керівником і студентом.
3. Студент за погодженням з науковим керівником включає у дослідження елементи методології дослідження. Згідно з рішенням промоутера, вони мають бути включені у вступ (мета роботи і мета дослідження, проблеми дослідження, передбачувані гіпотези і прикладні інструменти дослідження) або в методологічний розділ емпіричної частини (що містить ті ж елементи, що і у вступі, але більш повно) .
4. У разі роботи в командному режимі - у вступі додатково уточнюється внесок окремих членів команди у дипломну роботу.
5. Дипломна робота повинна містити такі елементи:
1) титульний лист;
2) зміст (що містить заголовки розділів і підрозділів);
3) вступ;
4) розділи і підрозділи;
5) висновок;
6) список цитованої літератури;
7) списки малюнків і таблиць;
8) додатки (якщо необхідно);
9) анотація роботи (польською, англійською мовами);
10) студентська декларація.

Проектні роботи
1. Дипломний проект завершує спеціалізацію освіти і має служити підтвердженням практичного використання знань, отриманих при вивченні професійної спеціалізації. Підготовка дипломного проекту також спрямована на те, щоб студент продемонстрував:
1) вміння використовувати знання, отримані в процесі навчання;
2) самостійність у вирішенні простих завдань, зокрема вміння аналізувати і діагностувати;
3) глибоке знання спеціалізації, яку охоплює навчальна програма;
4) вміння вибирати і використовувати літературу та інші матеріали;
5) наявність спеціальних знань, отриманих в процесі навчання;
6) уміння логічно формулювати думки і точно їх записувати у вигляді тексту.
2. Рекомендований розмір основної частини проектної роботи становить від 20 до 30 сторінок тексту формату А4. Однак це залежить від предмету і проблем, що розглядаються, а також від домовленостей між науковим керівником і студентом.
3. Студент за погодженням з науковим керівником включає у дослідження елементи методології дослідження. Вони повинні бути включені у вступ (мета роботи і мета дослідження, проблеми дослідження, передбачувані гіпотези і використовувані інструменти дослідження).
4. У разі роботи в командному режимі - у вступі має бути зроблено уточнення внеску окремих членів команди в дипломну роботу.
5. Проект має містити наступні елементи:
1) титульний лист відповідно до шаблону;
2) зміст (що містить заголовки розділів і підрозділів);
3) сформульовані цілі проектної роботи (кому вона адресована, яку проблему вона вирішує, чого має намір досягти автор - соціальні зміни, практичний, освітній результат тощо).
4) теоретичний розділ та підрозділи, а також практичні розділи та підрозділи, включаючи опис того, як досягти цілей (конкретні дії, які були зроблені в рамках проектної роботи, описовий матеріал, що містить як аналіз, так і діагностику, проекти рішень, моделі);
5) висновки;
6) список цитованої літератури;
7) списки малюнків і таблиць;
8) додатки (якщо потрібно);
9) анотація роботи (польською та англійською мовами);
10) студентська декларація.

Дипломна робота як опублікована стаття
1. Розробка дипломної роботи бакалавра у вигляді опублікованої статті спрямована на те, щоб студент продемонстрував:
1) вміння використовувати знання, отримані в процесі навчання;
2) незалежність у вирішенні простих проблем і обґрунтуванні своїх рішень, поглядів або рішень з відповідними висновками;
3) глибоке знання спеціалізацій, які охоплюються навчальною програмою;
4) уміння вибирати і працювати з літературою і вихідними матеріалами;
5) наявність спеціальних знань, отриманих в процесі навчання;
6) уміння логічно формулювати думки і точно їх записувати у вигляді тексту.
2. Рекомендований розмір основної частини дипломної роботи у вигляді статті становить від 10 до 15 сторінок тексту формату А4. Стаття має бути опублікована у рецензованому виданні.
3. Студент за погодженням з науковим керівником включає у дослідження елементи методології дослідження. Вони мають бути включені у вступ (мета роботи і мета дослідження, проблеми дослідження, передбачувані гіпотези і використовувані інструменти дослідження).
4. Якщо робота виконується як стаття, вона не повинна виконуватися в командному режимі. Однак ця вимога не застосовується, коли стаття є роботою команди - члени команди можуть написати спільну дипломну роботу.
5. Дипломна робота у вигляді статті повинна містити такі елементи:
1) титульний лист відповідно до шаблону;
2) зміст (що містить заголовки розділів і підрозділів);
3) вступ;
4) розділи і підрозділи, що відносяться до змісту статті, доповнюють або пояснюють тези, що містяться в статті;
5) висновок;
6) список цитованої літератури;
7) списки малюнків і таблиць;
8) додатки (якщо є);
9) анотація роботи (польською, англійською мовами);
10) студентська декларація.

Дипломна робота може бути подана на захист і як комп'ютерна програма або проектна робота.
1. Розробка такої технічної дипломної роботи покликана продемонструвати:
1) вміння використовувати знання, отримані в процесі навчання;
2) незалежність у вирішенні технічних проблем і розробці практичних рішень;
3) глибоке знання спеціалізацій, які охоплюються навчальною програмою;
4) вміння вибирати наукову літературу та інші матеріали і працювати з ними;
5) наявність спеціальних знань, отриманих в процесі навчання;
6) здатність застосовувати знання для практичного застосування.
2. Рекомендований обсяг теоретичної частини дипломної роботи цього виду становить від 10 до 15 сторінок тексту формату А4, до якого додається комп'ютерна програма або додаток.
3. Студент за погодженням з науковим керівником включає у дослідження елементи методології дослідження. Вони мають бути включені у вступ (мета роботи і мета дослідження, проблеми дослідження, передбачувані гіпотези і використовувані інструменти дослідження).
4. У разі роботи в командному режимі має бути уточнено внесок окремих членів команди у дипломну роботу.
5. Дипломна робота має містити такі елементи:
1) титульний лист;
2) зміст (що містить заголовки розділів і підрозділів);
3) вступ;
4) розділи і підрозділи, що стосуються практичних рішень, наприклад, дизайну;
5) висновок;
6) список цитованої літератури;
7) списки малюнків і таблиць;
8) додатки (якщо є);
9) анотація роботи (польською та англійською мовами);
10) студентська декларація.

Магістерська робота
1. Магістерська робота має характеризуватися набагато більш високим рівнем предметного розвитку питань, а також прикладних методів дослідження, аніж дипломна робота бакалавра. Магістерська робота розробляється з метою самостійного вирішення завдань теоретичного або практичного характеру.
2. Розробка магістерської дисертації спрямована на демонстрацію студентом:
1) вміння використовувати знання, отримані в процесі навчання;
2) глибоких знань однієї з наукових дисциплін, включених в навчальну програму (предмет магістерських дисертацій має, наскільки це можливо, відповідати напрямам досліджень кафедр, що діють на факультеті);
3) вміння самостійно вибирати літературні та інші матеріали і працювати з ними;
4) незалежність у вирішенні (дослідженні) проблем і обґрунтуванні своїх рішень, поглядів, доповнених відповідними висновками;
5) вміння використовувати методи дослідження, інструменти та прийоми;
6) уміння логічно формулювати думки і точно їх записувати у вигляді тексту.
3. Рекомендований розмір основної частини магістерської роботи складає від 60 до 80 сторінок тексту формату А4. Однак це залежить від предмета і проблем, що містяться в ньому, а також від домовленостей між науковим керівником і студентом.
4. Студент за погодженням з науковим керівником включає у дослідження елементи методології дослідження. Вони мають бути включені в методологічний підрозділ емпіричного розділу і містити такі елементи, як мета роботи і мета дослідження, проблеми дослідження, передбачувані гіпотези та інструменти прикладних досліджень.
5. Не рекомендується працювати в командному режимі, але допустимо, якщо внесок членів команди детально вказаний як у вступі, так і в змісті.
6. Магістерська робота повинна містити такі елементи:
1) титульний лист;
2) зміст (що містить заголовки розділів і підрозділів);
3) вступ;
4) розділи і підрозділи з чітким поділом на теоретичну і емпіричну частини (з описом об'єкта дослідження, методологічним підрозділом і результатами дослідження);
5) висновок;
6) список цитованої літератури;
7) списки малюнків і таблиць;
8) додатки (якщо є);
9) анотація роботи (польською, англійською мовами);
10) студентська декларація.

Принципи ведення і отримання навчального кредиту з предметів «Дипломний семінар» і «Дипломна робота»

Дипломний семінар
1. Процес розробки дипломної роботи і підготовки до захисту проводиться за двома самостійними предметами: «Дипломний семінар» і «Дипломна робота».
2. Предмет «Дипломний семінар» має проводити академічний викладач з великим дидактичним досвідом керування дипломними роботами, що має наукові досягнення в галузі методології дослідження, в терміни, зазначені в дидактичному розкладі.
3. Впровадження та зарахування курсу здійснюється відповідно до принципів, викладених в положеннях про освіту університету, що застосовуються до всіх предметів у плані навчання.
4. Оцінка по предмету «Дипломний семінар» заноситься у кредитний звіт.

Дипломна робота
1. Предмет «Дипломна робота» веде науковий керівник. Він заснований на самостійній роботі студента, контрольованій промоутером під час консультаційних зустрічей.
2. Організатор зобов'язаний встановити дати проведення семінарів для своїх студентів на початку «дипломного» семестру і повідомити про це в деканат. Зустрічі зі студентом повинні проводитися не рідше одного разу на місяць протягом усього семестру.
3. Оцінка по предмету «Дипломна робота» визначається лектором - науковим керівником після того, як студент-дипломник здає дипломну роботу і після позитивної перевірки диплому системою антиплагіату. Є два крайніх терміни для завершення курсу - основний і дата повторної здачі, яка включена в розклад навчального року.
4. Несвоєчасне подання дипломної роботи, її неприйняття науковим керівником через негативну оцінку дослідження або наявність плагіату рівносильно незадовільній оцінці з предмету «дипломна робота».
5. Керівник має оформити кредит не пізніше, ніж в останній день граничного терміну для подання дипломних робіт в деканат, вказаний в розкладі навчального року і у відповідному наказі декана.
6. Науковий керівник погоджується представити дипломну роботу в деканаті, підписавши титульний аркуш дипломної під написом: «Я дозволяю захищати дипломну роботу»; науковий керівник підписує всі паперові копії диплому.
7. Оцінка з предмету «дипломна робота» також є оцінкою, яка присуджується керівником в його рецензії. Цей бал заноситься керівником в кредитний звіт.
8. Студент, який не вклався в термін для подачі дипломної роботи в деканат і не отримав згоди декана на перенесення цієї дати, отримує незадовільну оцінку з предмету «Дипломна робота».
9. Студент, який отримав незадовільну оцінку з предмету «Дипломна робота»:
1) може звернутися до декана з проханням повторити останній семестр;
2) або в разі неможливості запросити повтор - виключається зі списку студентів.
10. Науковий керівник зобов'язаний супроводжувати дипломну роботу до тих пір, поки дипломна робота не буде здана студентом.

Принципи боротьби з плагіатом

1. Не пізніше, ніж за 7 днів до подачі дипломної роботи в деканат, її електронна версія перевіряється в системі антиплагіату.
2. Дипломна робота перевіряється науковим керівником студента. Для цього кожна робота отримує індивідуальний логін, що дозволяє її один раз ввести в систему.
3. Після перевірки роботи, система антиплагіату генерує для неї звіт про подібність.
4. Звіт про подібність містить коефіцієнти, що інформують про відсоток запозичень у перевіреній роботі:
1) коефіцієнт подібності 1, що рахує кількість запозичень фрагментів з 5 слів по відношенню до всього обсягу роботи,
2) коефіцієнт подібності 2, що рахує кількість запозичень фрагментів з 25 слів, використаних в роботі.
5. Максимальні значення цих коефіцієнтів не може перевищувати:
1) для коефіцієнта подібності 1 - 50%,
2) для коефіцієнта подібності 2 - 5%.
6. Якщо в результаті перевірки звіту Організатор визначить, що максимальні коефіцієнти не були перевищені, він має негайно надати студенту заяву про позитивну оцінку роботи системою антиплагіату.
7. Якщо в результаті перевірки звіту Організатор визначить, що хоча б один з показників подібності був перевищений, він негайно перевіряє, чи є вказані запозичення несанкціонованими або ж вони є результатом цитування ширших фрагментів наукових робіт та обґрунтовані в бібліографічних виносках.
Якщо після огляду організатор визначає, що робота:
1) не містить будь-яких несанкціонованих запозичень, негайно надає студенту декларацію для продовження організаційної процедури, пов'язаної із захистом дипломної роботи;
2) якщо в ньому містяться несанкціоновані запозичення, студент не допускається до подальших етапів розгляду, до нього застосовуються положення Закону від 25 липня 2005 року - Закону про вищу освіту. В такому випадку звіт про подібність має бути негайно направлений керівником в деканат.
8. В обгрунтованих випадках, незважаючи на перевищення коефіцієнтів подібності, промоутер може запропонувати виправити роботу протягом 7 днів. В такому випадку санкція, зазначена у попередньому підпункті не застосовується.
9. Дослідження, вказане в п. 7, має бути зроблене протягом 7 днів з моменту створення звіту про подібність.

Терміни та умови подання дипломної роботи.

1. Студент зобов'язаний подати такі документи до деканату до дати, зазначеної деканом:
1) копія дипломної роботи в палітурці і в електронній версії; комп'ютерний та електронний тексти мають бути ідентичними;
2) звіт про подібність із заявою керівника про достатню унікальність роботи;
3) один архівний примірник;
4) короткий зміст дипломної роботи польською, англійською мовою, не більше п'яти сторінок машинописного тексту кожна;
5) заяву про авторство твору відповідно до зразка. Декларація є невід'ємною частиною роботи. У заяві підтверджується авторство дипломної роботи, ідентичність паперової та електронної версії, а також ознайомлення з нормативними актами університету, які регулюють питання написання, подання та контролю дипломних робіт.
2. Крім того, студент зобов'язаний:
1) сплатити збір за видачу диплома і копій - оплата має бути проведена на індивідуальний рахунок з позначкою «Збір за диплом»;
2) протягом часу, зазначеного деканатом, надати фотографії для диплому у зазначеній кількості та розмірі,
3) провести розрахунки з університетом, отримати підписи на «картці звернення».
3. Студенти мають право мати при собі посвідчення особи студента до закінчення навчання, призупинення прав студента або виключення зі списку студентів, а в разі випускників першого циклу навчання - до 31 жовтня року випуску.
4. Декан на прохання студента може відкласти крайній термін подачі дипломної роботи у таких випадках:
1) тривала хвороба студента, підтверджена медичною довідкою;
2) задокументовані випадкові причини;
3) документально підтверджена нездатність завершити дипломну роботу протягом встановленого терміну з обґрунтованих причин, не залежних від студента.
5. Термін продовження не може перевищувати 7 днів.
6. Студент, що не представив дипломну роботу в термін або на наступну дату, індивідуально встановлену деканом:
1) може звернутися до декана з проханням повторити останній семестр;
2) або в разі неможливості запросити повтор - виключається зі списку студентів.
7. Студенти, зазначені в п. 6, виключені зі списку студентів, можуть протягом двох років з дати виключення відновити навчання на умовах, визначених деканом (повторення предмета «Дипломна робота» в семестровому вимірі, компенсуючи відмінності в навчальних планах), представити дипломну роботу і здати дипломний іспит.
8. У ситуації, коли студент повторює останній семестр навчання або коли він повертається в останній семестр після відпустки декана, може виникнути необхідність змінити керівника, тему роботи і компенсувати програмні відмінності у разі зміни навчальної програми в результаті необхідності привести її у відповідність до чинних стандартів.
9. У разі відсутності керівника, що може вплинути на затримку подачі диплома студентом, за запитом студента декан призначає особу, яка бере на себе обов'язки, пов'язані з управлінням дипломною роботою.

Оцінка роботи.

1. Дипломна робота оцінюється промоутером (керівником) і одним рецензентом.
2. Вона оцінюється в письмовій формі за формулою шляхом подачі документів (рецензії) за 7 днів до планованої дати захисту. Оцінюються наступні елементи дипломної роботи:
1) відповідність змісту дипломної роботи прийнятій темі;
2) план роботи і структура;
3) правильність оформлення роботи;
4) внесок студента в роботу;
5) підбір і використання літератури та інших вихідних матеріалів;
6) лінгвістична і редакційна коректність.
3. Рецензентом дипломної роботи має бути академічний викладач, який має вчений ступінь або звання і має підготовку для оцінки рецензованої дипломної роботи.
4. Рецензент призначається деканом, а затверджений список рецензентів направляється в деканат. Призначений лектор отримує електронною поштою інформацію (підтверджену по телефону або в прямій розмові) про покладання на нього обов'язків рецензента. Працівник, який працює повний робочий день, не може відмовитися від рецензування дипломної роботи, якщо дипломна работа належить до його області наукової роботи.
5. Декан може призначити людину з-за меж університету в якості рецензента.
6. При оцінці дипломної роботи використовується шкала оцінок.
7. У разі негативної оцінки дипломної роботи рецензентом декан призначає додаткового рецензента з науковим ступенем або званням, за умови, що другий рецензент не може мати нижчу ступінь або вчене звання, ніж перший рецензент. Позитивна оцінка дипломної роботи другим рецензентом завершує процес оцінки дипломної роботи, яка приймається до захисту. Негативна оцінка другого рецензента запускає процедуру недопуску до захисту.

Дипломний іспит (захист).

1. Студент допускається до іспиту на отримання диплома, якщо дипломна робота характеризується позитивно.
2. Декан факультету є організатором дипломного іспиту, що проводиться екзаменаційною комісією.
3. Підставою для рішення декана про реалізацію організаційної процедури, пов'язаної із захистом дипломної роботи, є надання студентом фіксованої кількості копій дипломної роботи разом з повним комплектом необхідних документів в деканат до дати, встановленої деканом.
4. Дипломні іспити організовуються відповідно до закінчення навчання на курсах - до 4 разів протягом навчального року (2 базових та 2 дати повторного проходження відповідно). Терміни проведення іспиту на диплом встановлюються деканом.
5. За письмовим запитом студента або наукового керівника захист проводиться як відкритий дипломний іспит. Заява про проведення відкритого захисту має бути подана декану в день подачі дипломної роботи, але не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення дипломної експертизи.
6. Як мінімум за 10 днів до дати іспиту, оголошення про дату і місце проведення іспиту розміщується на кафедрі і на сайті факультету. В оголошенні також може бути вказано місце депонування дипломної роботи, аби зацікавлені особи могли її прочитати, а також короткий виклад дипломної роботи разом з рецензією.
7. Дипломна експертиза проводиться перед Дипломним комітетом, який призначається деканом, до складу якого входять: голова комітету (незалежний дослідник - професор або доктор наук, ректор, проректор або декан факультету) і 2 члени комітету (професор, доктор наук), а також керівник роботи.
8. Ректор і проректор університету мають право брати активну участь у всіх захистах дипломів.
9. Дипломний іспит є усним іспитом. Під час іспиту студент:
1) представляє самопрезентацію - її метою є представлення основних припущень, прийнятих в роботі, і отриманих результатів. Форма представлення результатів дипломної роботи не нав'язується. Самопрезентація не повинна тривати більше 5 хвилин. Випускник представляє і відповідає на питання, пов'язані з дипломною роботою.
2) відповідає на питання щодо обраної спеціалізації (потрібно хоча б одне питання),
3) відповідає на питання, які стосуються навчального плану (мінімум два питання).
Рекомендовані питання повинні бути попередньо розроблені і опубліковані за наказом декана. Потрібно опублікувати екзаменаційні питання не пізніше, ніж за 3 місяці до дати здачі дипломних іспитів. Екзаменаційні питання слід розділити на спрямовані (близько 40 питань) і спеціальні (близько 10 питань).
10. Комісія оцінює відповіді студента на запитання, виставляючи окрему оцінку за кожну відповідь. Після завершення дипломного іспиту оцінка за дипломний іспит видається на основі середнього арифметичного бала за самопрезентацію та оцінок, отриманих за індивідуальні відповіді, відповідно до принципу:
1) до 2,99 - недостатньо
2) досить - від 3,00 до 3,49
3) від 3,50 до 3,69 досить плюс
4) 3,70 до 3,99 добре
5) з 4.00 до 4.49 добре плюс
6) з 4,50 до 5,00 дуже добре
11. Якщо заняття в певній галузі (спеціалізація) проводяться іноземною мовою, іспит на диплом також проводиться цією мовою. Якщо курс проводиться польською мовою і за бажанням студента дипломна робота написана іноземною мовою, то за згодою декана іспит на диплом може проводитися мовою, якою було написано дипломну роботу.
12. Оцінка дипломного іспиту і підсумковий результат навчання визначаються на закритому засіданні комісії. Оцінка за дипломний іспит і остаточний результат навчання оголошуються головою комісії в той самий день, коли був проведений дипломний іспит.
13. У разі, якщо студент-дипломник не здав іспит, декан призначає другу дату екзамену, яка вважається повторною.
14. У разі, якщо студент не з'явився на іспит на отримання диплома у встановлений термін з документально підтверджених або випадкових причин, декан на прохання студента призначає іншу дату для складання іспиту на диплом.
15. У разі не здачі дипломного іспиту на другий раз, декан виносить рішення про виключення зі списку студентів. В такому випадку студент має право відновити навчання на умовах, зазначених в правилах навчання.
16. Дипломна експертиза оформляється протоколом, підписаним всіма членами комісії. Він уявляє собою юридичний документ, в якому вказується хід і остаточний результат іспиту.

Керівництво з технічної підготовки дипломної роботи.

Вимоги до мови:
Робота має бути правильно складена з точки зору мовних вимог, тобто повинна бути написана:
• з урахуванням всіх діючих стандартів і правил польської мови;
• самостійно, зрозумілими реченнями;
• з використанням правильної термінології;
• відповідно до правил використання польської мови, що містяться в акті від 7 жовтня 1999 року, ст. 3, розділ 1 (Законодавчий вісник № 90, пункт 999).

Редакційні вимоги:
• дипломна робота має бути написана з використанням програмного забезпечення, що дозволяє зберігати його у файлі з розширенням, сумісним з Microsoft Word);
• налаштування сторінки: формат А4; вертикальна орієнтація; дзеркальні поля;
• текстовий простір (міжрядковий інтервал) - 1,5 рядка;
• шрифт Times New Roman: розмір шрифту: заголовки глав - 14 кегль; назви підрозділів - 13 кегль; основний текст 12-й кегль;
• нумерація сторінок: нижня частина сторінки, вирівнювання по центру;
• текстові стовпці (абзаци) вирівняні по ширині;
• допускаються зноски: як нижні, розмір шрифту 10 кегль - Times New Roman, так і в тексті (так званий Гарвардський стиль);
• опис таблиць (верхня частина таблиці з вирівнюванням по лівому краю) і рисунків - (нижня частина рисунку з вирівнюванням по центру);
• під кожним рисунком і кожною таблицею має бути посилання на джерело матеріалу. Допускаються три форми підпису:
- Джерело: власне дослідження,
- Джерело: на основі: автор, назва, видавець, місце, рік, сторінка,
- Джерело: автор, назва, видавець, місце року, сторінка; а в разі інтернет-джерел: автор, назва, дата завантаження, шлях доступу:
• нумерація малюнків і таблиць - рекомендується нумерація, що містить номер даного розділу (наприклад, в першому розділі: рис. 1.1, рис. 1.2, табл. 1.1 і т. д.);
• нумерація математичних формул (якщо є) - рекомендується нумерація, що містить номер даного розділу;
• робота має бути надрукована в ідентичних копіях і зроблена в електронній версії у форматі Microsoft Word (ця версія повинна бути ідентична остаточній роздруківці роботи);
• у разі роботи в командному режимі - необхідно визначити внесок окремих членів команди у дипломну роботу.

Література.
Правила створення списку використаних джерел:
• окремі елементи в списку літератури повинні бути перераховані в алфавітному порядку (список повинен включати всі використані книги, статті, і т. д.);
• електронні джерела мають бути включені в окремий список;
• список літератури, крім вітчизняної, повинен включати зарубіжну.

Основні вимоги:
Дипломна робота має містити:
• мету роботи - це має бути вказано і виділено у вступі.
• власний внесок автора - має бути чітко визначений у вступі до роботи та відображений у змісті;
• висновки - повинні бути по кожному розділу, а найбільш важливі з них мають бути включені у підсумкові висновки.